Siswati 

Children’s books written in Siswati

Tilwane tasepulazini – Farm animals

Tilwane tasepulazini – Farm animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely in Siswati to English. Language(s): Siswati – English (bilingual)

R160.00

Nelson Mandela - Luhambo loludze loluya enkululekweni

Fundza lendzaba lemangalisako ngelichawe mbamba letikhatsi tutfu utfole kutsi umfana lomncane lobekabitwa nguyise nga ‘nkhatsato’ wakhula, walma njani nelubandlululo, waba ngumengameli wekucala lomnyama waseNingizimu Afrika wabuye wakhankhasela inkhululeka nebulungiswa mhlaba wonkhe. Language(s): Siswati

R200.00

Buhlalu BaMpumi Bemlingo

Mpumi nebangani bakhe batfola kutsi kunemlingo etinweleni takhe futsi loku lokucale njengelusuku lolutayelekile esikolweni saseJozi, ngekushesha lujike lwaba lusuku lwetigemegeme yonkhe indzawo! Language(s): Siswati

R120.00

What others say

Magudulela Family

4_5_stars

Magudulela Family

“Our family has truly enjoyed exploring each page as our children finally learn their home languages. We truly thank Origins Publishers for creating products that make learning fun for our whole family.”

Ashleigh Rautenbach

4_5_stars

Ashleigh Rautenbach

“Origins Publishers has finally made learning new languages accessible and possible. I grew up speaking isiZulu as a child, and now I can teach my son how as well, with greater confidence because of the bilingual format”.

Sign up to our newsletter to receive updates on future books and learning materials.