Isizulu 

Children’s books written in Isizulu

Izilwane Zase Pulazini - Farm Animals

Izilwane zase pulazini – Farm animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely isiZulu to English. Language(s): isiZulu – English (bilingual)

R160.00

Umkhulu uMandela

Ngelinye ilanga babuza ugogo wabo imibuzo eyishumi nesihlanu ngempilo yakhe. Uma ingxoxo iqhubeka uZazi noZiwelene bafunda ngokuthi uNelson Mandela ubeyisishoshovo esilwela inkululeko, enguMengameli futhi nomuntu owaphumelela ukuthola umklomelo weNoble Peace Prize lokho kwenza baqhubeke nabo nokwenza imisebenzi yakhe nanamhlanje. Language(s): isiZulu

R180.00

uWanda

Nangu uWanda, nezinwele zakhe ezinhle eziyisihluthu. Unesibindi namandla, kodwa akeneme ngenxa yokuhlala echukuluzwa ngabafana esikolweni. Ngenxa yezimfihlo zikaMakhulu zezinwele nezindaba zakhe, uyakuthokozela ukuthi izinwele zakhe zingumqhele nento angaqhosha ngayo. Language(s): isiZulu

R130.00

Ubuhlalu BukaMpumi Obunomlingo

UMpumi nabagani bakhe bathola umlingo osezinweleni zakhe bese usuku lwesikole oluqala lungolujwayelekile eGoli. Ngokuphazima kweso luba olunakuhlabahlosile okwenzeka yonke indawo! Language(s): isiZulu

R120.00

Nginsundu nginezinwele ezisongene

Sonke kulo mndeni sibukeka sehlukile. UBaba mude mnyama. UMama unezinwele ezinsundu ezilula namehlo aluhlaza. Ezinye zezingane zinezinwele eziqondile, ezinye zinezinwele ezisongene. Abantu bababuka ngamanye amehlo, kwaze kwathi ngelinye ilanga, enye yezingane yaqunga isibindi yakhuluma ngeqholo ngokuthi uqoba lwayo ingubani emva kokuba isiyazi ngemvelaphi yayo nanokuthi kungani ibukeka yehlukile. Language(s): isiZulu

R130.00

uShudu Uthola Umlingo Wakhe

Kule ncwadi enhle enesikhuthazo, iNkosazane Ningizimu Afrika, uShudufhadzo Musida, uxoxa ngesiqalo sempilo yakhe; ecula futhi edansa futhi eyintombazanyana ephaphile emzaneni othiwa yiHa-Vhangani, ezungezwe luthando ikakhulukazi ngumama wakhe noGogo Gugu. Kodwa izinto zambhedela uShudu lapho eyohlala edolobheni elisha lapho waxhashazwa khona ngabanye abafundi ekilasini. Funda ukuthi uShudu wakunqoba kanjani ukudangala nezinselelo zakhe, waze wakhula waba yintombi nomuntu omdala, owafunda ukuzithanda yena!

R120.00

Intokazi Yomkhathi

Selokhu azalwa u-Astrid uthanda izinkanyezi nomkhathi. “Ngifuna ukuba ngusomkhathi!” kusho yena. Le ndaba ejabulisayo isondezailetha uhambo lwasemkhathini eduze nakubantwana abancane, futhi inesiphetho esikhethekile nesimangazayo!

R130.00

What others say

Magudulela Family

4_5_stars

Magudulela Family

“Our family has truly enjoyed exploring each page as our children finally learn their home languages. We truly thank Origins Publishers for creating products that make learning fun for our whole family.”

Ashleigh Rautenbach

4_5_stars

Ashleigh Rautenbach

“Origins Publishers has finally made learning new languages accessible and possible. I grew up speaking isiZulu as a child, and now I can teach my son how as well, with greater confidence because of the bilingual format”.

Sign up to our newsletter to receive updates on future books and learning materials.