IsiXhosa 

Children’s books written in IsiXhosa

Izilwanyana Zasefama – Farm Animals

Izilwanyana zasefama – Farm animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely in isiXhosa to English. Language(s): isiXhosa – English (bilingual)

R160.00

uWanda

Khawudibane noWanda, onesihlwitha seenwele ezinhle. Ukhaliphile yaye womelele, kodwa akonwabanga kuba usoloko echwikishwa ngalo lonke ixesha ngamakhwenkwe afunda nawo esikolweni. Ngokumane ekhumbula iimfihlelo zikaMakhulu wakhe ngokubotshwa, ukuqhinwa nokukanywa kweenwele, uyaqalisa ukuyamkela into yokuba iinwele zakhe zisisithsaba ekufuneka aziqhenye ngaso. Language(s): isiXhosa

R130.00

Yheke Yanga!

UYanga yintshatsheli ka3Toti kwindawo ahlala kuyo. Ubomi bakhe buyatshintsha ngokupheleleyo xa isakhona sakhe sika3 Toti siguqulela kumdlalo weqakamba. Bukela isakhona esiqaqambileyo sikaYanga simsusa kwiqela lesikolo sasekuhlaleni simbeka kwizinga lemidlalo yehlabathi, njengeye yeentshatsheli zomdlalo weqakamba odlalela iqela loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi. Language(s): isiXhosa

R140.00

Utatomkhulu uMandela

Ngenye imini babuza umakhulu wabo imibuzo eli-15 ngobomi bukatatomkhulu wabo. Bathi beyiqukumbela incoko yabo babe befunde ukuba utata uNelson Mandela wayengumlweli wenkululeko. UMongameli welizwe, nguye nowaphumelela imbasa yaphesheya yesipho soxolo, lonto yatsho yabenza baqhubeka nokuhlonipha umsebenzi wakhe nanamhlanje. Language(s): isiXhosa

R180.00

Nelson Mandela - Indlela ende eya enkululekweni

Funda ibali elimangalisayo leqhawe lokwenyani lamaxesha ethu uze ubone indlela inkwenkwana eyathiywa igama elithetha ‘umqhwayi-nkathazo’ nguyise eyathi yakukhula yalwa ngayo nocalucalulo, yaba ngumongameli omnyama wokuqala eMzantsi Afrika kwaye yaphum’ iphulo isilwela inkululeko nobulungisa ehlabathini jikelele. Language(s): isiXhosa

R200.00

Simunye

Singabukeka singafani mina nawe, sizwakale sehlukile, senze okwehlukile, sidle ukudla okwehlukile, futhi sihlale ezindaweni ezahlukene kodwa uma ngibuka emehlweni akho, ngizibona mina uqobo. Incwadi eduduzayo futhi ethinta imizwa, emayelana nobungani kanye nobuntu eyenza sithokozele okwehlukile nokufanayo kithina. Language(s): isiXhosa

R140.00

uShudu uFumanisa ukuba unoMlingo

Kule ncwadi entle kangakanana nenika inkuthazo, uMiss South Africa, uShudufhadzo Musida, ubalisa ngebali lakhe lobuntwana; eyintombazana ethanda ukucula, ukudanisa nelincoko, ekhulele kwilali eyaziwa ngokuba yiHa-Vhangani, egcwele uthando, ingakumbi elikamama wakhe noGogo Gugu. Kodwa izinto zange zimhambele kakuhle uShudu ngelixa ethuthela kwidolophu entsha, apho afika agezelwe ngabanye afunda nabo, bemenza isigculelo sabo. Funda ngendlela uShudu ajongana nazo ngayo iintsizi zakhe nemingeni adibana nayo, aze abe yintombazana, nenina eliqolileyo elifunde kabanzi ngokuzithanda!

R120.00

UNomakhwezi

UNomakhwezi wayesoloko ezithanda iinkwenkwezi nendalo yonke esemajukujukwini, kwindalo yonke.
“Ndifuna ukuba ngusomajukujuku!” utsho. Eli bali linoburharha lisondeza utyelelo lwasemajukujukwini ebantwaneni, kwaye linesiphelo esikhethekileyo nesimangalisayo!

R130.00

NdinesiKhumba esiNtsundu neeNwele ezimaJikojiko

Le ncwadi yemifanekiso nesigqisho imalunga nengxubakaxaka yobuni abantwana abaninzi abazibona bekuyo xa bekhangeleka benomahluko kumanye amalungu osapho. Le ncwadi inika abantwana ibali elinomahluko malunga nembali engabaliswayo yoMzantsi Afrika, echaza ngendlela amalungu osapho axubeneyo ngokobuhlanga athi achaphazele ngayo inkangeleko yangaphandle yomntwana kodwa abe eseyiyo inxalenye yefemeli enye.

R130.00

What others say

Magudulela Family

4_5_stars

Magudulela Family

“Our family has truly enjoyed exploring each page as our children finally learn their home languages. We truly thank Origins Publishers for creating products that make learning fun for our whole family.”

Ashleigh Rautenbach

4_5_stars

Ashleigh Rautenbach

“Origins Publishers has finally made learning new languages accessible and possible. I grew up speaking isiZulu as a child, and now I can teach my son how as well, with greater confidence because of the bilingual format”.

Sign up to our newsletter to receive updates on future books and learning materials.