Isindebele 

Children’s books written in Isindebele

Iinlwana zemaplasini – Farm animals

Iinlwana zemaplasini – Farm animals unpacks the world of farm animals presented in a bilingual format, namely in isiNdebele to English. Language(s): isiNdebele – English (bilingual)

R160.00

Nelson Mandela - Ikhambo elide eliya ekululekweni

Funda nasi indatjana emangazako ephathelene nekutani yamambala ephila eenkhathini esiphila kizo ukwazi ukuthola indlela ekwakhula ngayo umsanyana uyise owayembiza ‘ngomphehlantuthu’, wagcina sele alwa nebandlululo, waba ngumongameli wokuthoma onzima eSewula Afrika begodu wakhankasela ikululeko nezobulungiswa ephasini zombelele. Language(s): isiNdebele

R200.00

What others say

Magudulela Family

4_5_stars

Magudulela Family

“Our family has truly enjoyed exploring each page as our children finally learn their home languages. We truly thank Origins Publishers for creating products that make learning fun for our whole family.”

Ashleigh Rautenbach

4_5_stars

Ashleigh Rautenbach

“Origins Publishers has finally made learning new languages accessible and possible. I grew up speaking isiZulu as a child, and now I can teach my son how as well, with greater confidence because of the bilingual format”.

Sign up to our newsletter to receive updates on future books and learning materials.